مأموریت


 توسعه حضور شركت در عرصه فنــاوري اطلاعات و ارتباطات از طريق ارتقاي سطح فني محصولات ، سرمايه گذاری در پروژه ها ، مشارکت با شرکتهاي توانمند انفورماتيکي و توسعه بازار .

 ارائه محصولات و خدمات باكيفيت مطلوب كه موجب رضايتمندي مشتري باشد.

 ارائه خدمات سريع، همراه با كيفيت برتر و قيمت مناسب و مشتري مدار

 ارتقاء سطح فعاليتهاي تخصصي شركت از طريق جلب مشاركت و بكار گيري نيروهاي كارآمد